KLIK HIER om deze pagina te bewaren
EWK INTERNETWINKELS
wij zijn gecertificeerd door Thuiswinkel keurmerk
klik info: Qshops is getoetst door Consuwijzer
klik op het thuiswinkel keurmerk logo voor de actuele informatie
ewkshop.nl, telefoonsvoorsenioren.nl, gsmvoorsenioren.nl, zorgvoorsenioren.nl, motorfietsalarm.nl, ewktelecom.nl
Algemene Voorwaarden voor Thuiswinkel Keurmerken
van toepassing bij aankoop via onze webshops voor consumenten / partikulieren
    Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan een consument aanbiedt;
-
Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
-
Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
-
Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
    zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in de zelfde ruimte zijn samengekomen;
-
Afkoelingsperiode : voor de aankoop overeengekomen termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktijd;
-
Bedenktijd : mogelijkheid voor de consument om binnen en voor de aankoop overeengekomen periode af te zien van de overeenkomst op afstand;
-
Dag : kalenderdag;
-
Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings­ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
-
Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
    op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
    Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
EWK SHOP
Cederstraat219
2404vjAlphen a/d Rijn
Telefoonnummer:   071 711 02 53 op werkdagen 10.00 en 12.00 uur
E-mailadres: reacties[at]ewkshop.nl
KvK-nummer: 281076070000
BTW-identificatienummer: NL11.69.90.120.B01
   Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
    Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken,
  alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
    Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van de bedenktijd gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van de bedenktijd;
- c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
- d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
- e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    Artikel 6 - De levering
 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
    Artikel 6a - Bedenktijd bij levering van producten
1. Consument zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste zeven (7) werkdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument
    het product wenst te behouden.
    Consument mag gedurende de bedenktijd het product   beslist Niet   in gebruik nemen.
3. Consument kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument aan EWKshop in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering worden gebracht op de restitutie.
5. Consument dient EWKshop na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven
    om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6.   Consument dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is,
    terug te verpakken op de manier zoals consument het product van de EWKshop heeft ontvangen  

7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren EWKshop, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
    Artikel 6b - Bedenktijd bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste zeven (7) werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn bedenktijd, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
     Artikel 7 - Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument gebruik maakt van de bedenktijd, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na de terugzending van het product, terugbetalen.
Mits onder de voorwaarden dat het product door consument niet is gebruikt en door ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
    Artikel 8 - Uitsluiting bedenktijd
Indien de consument niet over een bedenktijd beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van de bedenktijd is slechts mogelijk voor producten of leveringen:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn en wegens hygienische redenen niet retour kunnen zoals:
  hoofdtelefoons, tasjes, draagkoordjes, oordopjes en producten voor persoonlijk- en lichamelijke verzorging ( indien geopend );
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die voor beschermimg en in gebruik genomen en/of beschadigde afdekhoezen;
- de losse onderdelen die worden gebruikt voor onderhoud of reparatie zoals: Lucht- Olie filters, Bougies, Componenten en onderdelen;
- de losse onderdelen voor onderhoud of reparatie geleverd als onderdeel van een totaalpakket, kunnen niet retour;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten, catalogi en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
- bestelling en / of levering aan klussers, bedrijven, BV, NV, zzp, zelfstandig beroep, maatschap, freelancer, instellingen of stichting en niet natuurlijke personen
Uitsluiting van de bedenktijd is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
    Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW­tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
    Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
    Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de bedenktijd niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
    Artikel 12 - Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
    Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen vijf (5) dagen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien (14) dagen na afgifte van de op deze overeenkomst betrekking hebbende bescheiden.
Bij een koop op afstand via internet moet u meestal vooruitbetalen via iDEAL of een Bank Overschrijving en bij extreem hoog bedrag mag ten hoogste een aanbetaling van 50% worden bedongen.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
    Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
    Artikel 15 Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij EWKSHOP, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
    Artikel 16 Persoonsgegevens
EWKSHOP zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. EWKSHOP neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
    Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van EWKSHOP, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
    Artikel 18 Links
De site van EWKSHOP kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft EWKSHOP geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
    Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan EWKSHOP vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan EWKSHOP vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die EWKSHOP zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u EWKSHOP hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
    Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Europese Wet kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen.
Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
- consumenten hebben recht op een bedenktijd van ten minste zeven (7) werkdagen na levering van het product.
- zij mogen een product binnen die periode terug sturen,
- waarbij ze de portokosten voor het terugsturen zelf moeten betalen.
- de verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden zoals :
  product mag Niet zijn gebruikt, terug sturen in de originele Onbeschadigde en de Complete verpakking.
- Product moet door verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
- Het product moet uiterlijk dertig (30) dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.
- Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.
- Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
- als de consument het product binnen de bedenktijd terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen tien (30) werkdagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De bedenktijd geldt niet in de volgende gevallen:
- aankoop van onroerend goed,
- aankopen die speciaal zijn besteld of op bestelling zijn gemaakt,
- aankopen die snel kunnen bederven of verouderen,
- kranten, catalogi en tijdschriften,
- zaken van persoonlijke aard en persoonlijke verzorging
- cd's, video's , cd-roms en prepay kaarten waarvan de verzegeling is verbroken,
- financiële diensten, weddenschappen en loterijen,
- logies, vervoer, restaurant reserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode,
- een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
- bestellen en / of een levering aan bedrijf, instelling, ZZP, BV, NV, VOF, klusser, zelfstandig beroep, freelancer, maatschap of stichting zijnde een niet natuurlijke persoon.
De extra plichten van de verkopende partij zijn:
- de verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
- zijn identiteit en, bij vooruitbetaling, zijn postadres,
- de belangrijkste kenmerken van het product,
- de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing,
- de kosten van aflevering en de wijze van betaling,
- aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd,
- de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
- de eisen voor gebruikmaking van de bedenktijd,
- het bezoek- of afhaaladres van de leverancier,
- gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar (12 maanden),
- de vereisten en voorwaarden voor opzegging.
Klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
Europees Consumenten Centrum
Bezoek ook de andere Seniorentelefoons Zorgvoorsenioren Alarmvoorsenioren Decttelefoons Voiptelefoons Skypetelefoons EWKTelecom
Motorfietsbeveiliging Motorfietsshop Motorscooters Woningbeveiliging Camperbeveiliging Carkits Racebanen
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
 
EWK TELECOM.NL Telecom
    Algemene installatie- montage- en leveringsvoorwaarden
    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
    Artikel 2 - Identiteit
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
    Artikel 4 - Het aanbod
    Artikel 5 - Uw Bedenktijd
    Artikel 6 - Voorwaarden tijdens uw bedenktijd
    Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst ( aankoop op proef )
    Artikel 8 - De prijs
    Artikel 9 - Conformiteit
    Artikel 10 - Annuleren en Retour
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
    Artikel 13 - De Garantie
    Artikel 14 - De bestelling
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
    Artikel 16 - Duur transacties
    Artikel 17 - De betaling
    Artikel 18 - Persoongegevens en Privacy
    Artikel 19 - Overmacht en Calamiteiten
    Artikel 20 - Diensten en installatie
    Artikel 21 - Geschillen of Klachten
    Artikel 22 - Disclaimer en Copyrights
    Artikel 23 - Omgangsvormen en Communicatie
    Artikel 24 - Wijzigingen en Informatie
    Colofoon - Wet kopen op afstand

    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
1.1 Verkoop op afstand: een door de EWKshop of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 De overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
1.4 Het bedrijf: EWKshop of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van EWK-Telecom dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;
1.5 De consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.6 Het aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals EWKshop die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
1.7 De prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
1.8 Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument koper gebruik kan maken van zijn bedenktijd;
1.9 Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    Artikel 2- Identiteit
2.1 ewk-telecom
cederstraat219
2404vj alphen a/d rijn
Kamer van koophandel Rijnland : 281076070000
BTW registratienummer : NL11.69.90.120.B01
Postbank ING : 945 35 37
Correspondentie adres :
EWK Telecom
Postbus 753
2400AT
Alphen a/d Rijn
Telefoon : 071-711 02 53 werkdagen 10.00 - 12.00 uur
2.2 Handelend onder de domeinnaam(en): ewktelecom.nl, telefoonsvoorsenioren.nl, zorgvoorsenioren.nl, gsmvoorsenioren.nl, alarmvoorsenioren.nl, skypetelefoonwinkel.nl, decttelefoonwinkel.nl, voiptelefoonwinkel, motorfietsalarm.nl, simpeltel.nl.
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen EWKshop en consument koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
3.3 Door het gebruik van de EWKshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de EWKshop pagina.
    Artikel 4 - Het aanbod
4.1 De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
4.2 Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.
Alle aangeboden producten zijn voorzien van een Aankoop Advies en met behulp van het Aankoop Advies, kan consument koper beoordelen of het product geschikt is voor de consument koper welke de producten gaat gebruiken. Het Aankoop Advies is een bindend onderdeel van het aanbod en zoals vermeld in de algemene voorwaarden. Wij willen consument koper vriendelijk vragen om ons Aankoop Advies op te volgen. Bij het niet of niet volledig opvolgen dan wel niet nakomen van het Aankoop Advies, dan is de aankoop geheel voor en op risico van de consument koper.
    Artikel 5 - Bedenktijd
5.1 Het aanbod zal tevens een bedenktijd van tenminste zeven (7) kalenderdagen inhouden, ingaande op het moment van uitreiking van de bestelling aan of namens de consument koper, tenzij anders overeengekomen, conform lid 3.
5.2 Tijdens de bedenktijd, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder bedenktijd verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de bedenktijd onverkort van toepassing zijn.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de bedenktijd - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 De consument koper kan de bedenktijd uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door EWKshop bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
De Voorwaarden bedenktijd voor de bedenktijd staan in   Artikel 6.
    Artikel 6 - Voorwaarden voor de bedenktijd
6.1 Deze voorwaarden op de bedenktijd zijn naar alle redelijkheid opgesteld. De bedenktijd is er ter bescherming van de consument koper.
De voorwaarden waaraan door consument koper voldaan dient te worden om aanspraak te kunnen maken op de bedenktijd,
zijn er ter bescherming van EWKshop en de door EWKshop aangeboden producten.
6.2 De bedenktijd is uitsluitend en alleen bedoeld om de consument koper te beschermen tegen impulsieve aankopen.
- Bedenktijd is dus Niet bedoeld om producten uit te mogen testen.
- Bedenktijd is ook Niet bedoeld om te kunnen beoordelen of de gebruiks vriendelijkheid of de nuttigheid van het product
   aan de wensen van de consument koper voldoet.
-
   Indien consument koper gebruik wil maken van een Aankoop op Proef, dan staan de voorwaarden in   Artikel 7 lid 3.   
6.3 Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Tijdens de afkoelings periode zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper het product wenst te behouden. Indien consument koper van zijn bedenktijd gebruik maakt, zal consument koper het product volledig compleet met alle mee-geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan EWKshop retourneren dit conform de door EWKshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
  - Product is niet juist verpakt of ingepakt,
  - Verzegeling van zakjes is verbroken,
  - Verpakking materiaal ontbreekt,
  - Gebruiksaanwijzing ontbreekt,
  - Display beschermfolie is verwijderd,
  - Doosjes van adapter ontbreekt,
  - Draadklemmen zijn niet aanwezig,
  - Garantiebewijs is niet aanwezig,
  - Andere verpakkingsmaterialen ontbreken,
  - Koffie, Thee, Stift / Pen of ezels oren,
  - Geen aankoopnota bijgesloten,
  - Retour formulier niet na waarheid ingevuld
De staat waarin het product en binnen 7 dagen is terug ontvangen Restitutie bedrag
Niet gebruikt, volledig onbeschadigde en nog in de origineel verpakking
Alle geleverde toebehoren zijn aanwezig en is volledig compleet als nieuw in doos
100%
   
Vermissing van toebehoren welke in de linker kolom staan vermeld Minus kosten her-verpakken
   
Product is gebruikt en zonder de originele en / of complete verpakking Kan niet meer retour
Alle percentages zijn exclusief behandelings- en exclusief de portikosten
6.4 Het product dient ook degelijk verpakt en bij voorkeur in een voldoende stevig doosje, terug gestuurd te worden.
6.5 HER-ROEPING bij retourzending behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending.
De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de afzender.
6.6 Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 6 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender. Tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan EWKshop.
6.7 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van consument koper door EWKshop voor consument koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument koper,  is ruiling niet mogelijk en op deze producten is de bedenktijd niet van toepassing.
6.8 Indien het product niet conform de voorwaarden van EWKshop is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
6.9 Is het product, de verpakking of de inhoud van de verpakking beschadigd of
zijn er gebruikerssporen aangebracht zoals het verbreken van de Aankoop verzegeling(en), dan kan product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.10 Is het product langer dan acht (8) kalenderdagen in uw bezit, dan kan het product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.11 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij EWKshop en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
6.12 Prepay of beltegoed kaarten vallen niet onder de bedenktijd en worden niet retour genomen er zal geen restitutie op deze producten plaats vinden.
Prepay of beltegoed kaarten, hiervoor wordt altijd en zonder uitzonderingen € 15,00 in mindering gebracht op de restitutie.
6.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt het afgehandeld conform de Algemene voorwaarden zoals vermeld onder       Artikel 10 lid 13   
6.14 De volledige voorwaarden voor het verzenden van retouren, kunt u vinden onder       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
    Artikel 7 -Totstandkoming van de overeenkomst
7.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
7.2 Bij het van toepassing zijn van een afkoelingsperiode geldt het door de consument koper inroepen van de afkoelingsperiode als ontbindende voorwaarde.
7.3 Het staat EWKshop vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een koop op proef te bedingen en aan de afkoelingsperiode een opschortende werking toe te kennen.
Uitsluitend en alleen na een schriftelijke goedkeuring, geven EWKshop de consument koper toestemming om gedurende een vooraf schriftelijk vastgelegde en volgens individueel afgesproken periode, onder door EWKshop op het moment van de transactie te bepalen voorwaarden dan wel afspraken, een product te mogen testen ( een aankoop op proef ). Deze afspraken worden in een aparte overeenkomst en altijd schriftelijk Voor de aankoop tussen
EWKshop en de consument koper vastgelegd en ook schriftelijke door EWKshop bevestigt. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen de consument koper en EWKshop bestaat, is het niet mogelijk om producten te mogen testen, producten uit te proberen of koop op proef te bedingen. Op de lopende transactie(s), zijn standaard deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.4 Indien de consument koper een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen terugbetaling plaatsvinden.
7.5 EWKshop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
7.6 EWKshop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. EWKshop is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument koper behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door consument koper opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door EWKshop herroepen worden in geval de consument koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal EWKshop de consument koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
7.8 Consument koper en EWKshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 7.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van EWKshop gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7.9 Indien de consument koper voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de consument koper ten allen tijde voor de consument koper en tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan EWKshop.
    Artikel 8 -De prijs
8.1 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
8.2 Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de consument koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
8.4 De consument koper is de prijs verschuldigd die EWKshop in haar bevestiging conform Artikel 7.7 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EWKshop worden gecorrigeerd.
    Artikel 9 - Conformiteit
9.1 EWKshop staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids voorschriften.
    Artikel 10 - Verzenden en Retouren
10.1 Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzenden en Retouren”.
10.2 Retour zendingen worden uitsluitend door EWKshops geaccepteerd en in ontvangst genomen, wanneer de Retourzending vooraf en ook schriftelijk
via het RETOUR / REPARATIE formulier zijn aangemeld en wanneer er volledig is voldaan aan de voorwaarden van       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
10.3 HER- ROEPING bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending waarbij de dekking minimaal gelijk is aan de waarde van het product, met handtekening bij ontvangst. Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het RETOUR / REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.4 REPARATIE bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een aangetekende verzending.
Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.5
- De kosten van het terugzenden wegens aanspraak op de bedenktijd inzake de afkoelingsperiode,
zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens fouten in de adressering en/of weigering door de consument koper, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens door consument koper gemaakte fout(en) in zijn bestelling, zijn geheel op kosten van de consument koper.
10.6 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd en in ontvangst genomen wanneer de zending vooraf en schriftelijk via een RETOUR formulier
bij EWKshops zijn aangemeld en wanneer er is voldaan aan de voorwaarden van   Artikel 10.
Nadat de consument koper van EWKshop een RETOUR / REPARATIE nummer heeft ontvangen,
dient de retourzending zo snel als mogelijk doch binnen de bedenktermijn door EWKshop te zijn ontvangen.
Alle kosten voor EWKshops die voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaalt op de afzender.
10.7 Indien het product niet conform de voorwaarden van EWKshop is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
10.8 Indien consument koper gebruikerssporen op de aan hem geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen en op dat moment vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd. Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde en met de nog verzegelde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na de redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
  - Product is niet juist verpakt of ingepakt,
  - Verzegeling van zakjes is verbroken,
  - Verpakking materiaal ontbreekt,
  - Gebruiksaanwijzing ontbreekt,
  - Display beschermfolie is verwijderd,
  - Doosjes van adapter ontbreekt,
  - Draadklemmen zijn niet aanwezig,
  - Garantiebewijs is niet aanwezig,
  - Andere verpakkingsmaterialen ontbreken,
  - Koffie, Thee, Stift / Pen of ezels oren,
  - Geen aankoopnota bijgesloten,
  - Retour formulier niet na waarheid ingevuld
De staat waarin het product en binnen 8 dagen is terug ontvangen Restitutie bedrag
Niet gebruikt, volledig onbeschadigde en nog in de origineel verpakking
Alle geleverde toebehoren zijn aanwezig en is volledig compleet als nieuw in doos
100%
   
Vermissing van toebehoren welke in de linker kolom staan vermeld Minus kosten her-verpakken
   
Product is gebruikt en zonder de originele en / of complete verpakking Kan niet meer retour
Alle percentages zijn exclusief behandelings- en exclusief de portikosten
10.9 De volgende producten kunnen Niet worden geretourneerd :
  - alle geleverde software producten of bijgeleverde software pakketten;
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00, zijn de kosten hoger dan het restitutie bedrag;
  - boeken, tijdschriften, catalogi, CD’s, DvD’s en andere vormen van informatie dragers;
  - prepay belkaarten welke gedeeltelijk dan wel geheel ver- en/of gebruikt zijn;
  - Gebruikte / 2e handse / DEMO producten van of uit een Restant Partij, Speciale aanbieding, Afprijzing, Opruiming of eenmalige verlaagde Aktie prijs;
  - producten die van persoonlijke aard zijn zoals hoofdtelefoons, oordopjes, tasjes, draagkoortjes en persoonljke verzorging;
  - producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd of zijn aangemeld;
  - producten voorzien van een Aankoop-verzegeling of met een Garantiezegel en waarvan dit zegel door de consument koper is verbroken;
  - producten die als een zelfbouwpakket zijn geleverd en reeds geheel of gedeeltelijk door consument koper zijn gemonteerd;
  - producten die op verzoek van consument koper speciaal voor consument koper zijn besteld;
  - danwel producten welke op verzoek van consument koper naar zijn of haar wensen zijn vervaardigd of aangepast.
10.10 Na de aanvraag van een RETOUR nummer, is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
10.11 De consument koper is niet gerechtigd om de producten, zonder een geldig RETOUR nummer, naar EWKshop terug te zenden. Ingeval consument koper een product zonder een geldig Retour nummer naar EWKshop verzend, dan komen alle kosten welke aan de terugzending zijn verbonden, ten laste van de consument koper. EWKshop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de consument koper onder derden op te slaan.
10.12 Rembours zendingen, ongefrankeerde zendingen, zendingen zonder duidelijk leesbaar afzender of retour zendingen welke zonder aankondiging naar
EWKshop zijn terug gezonden, worden zondermeer geweigerd en gaan altijd retour naar de afzender.
10.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt door EWKshop altijd de totale portikosten van de zending en de portikosten van retourzending + € 5,00 voor de afhandelings kosten,
in mindering gebracht op het eventuele restitutie bedrag.
10.14 Indien consument koper niet voldoet of weigeren om te voldoen aan de voorwaarden van   Artikel 10, dan is consument koper € 5,00 administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan EWKshop. Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 10 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender.
10.15 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij EWKshop en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
11.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden tijdens het in ontvangst nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
11.2 De consument koper verplicht zich er toe de inhoudelijke van de verpakking direct te controleren en wanneer de inhoud is beschadigd, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moet consument koper dit uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk of via email aan EWKshop worden gemeld.
11.3 De consument koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aankomst van de producten schriftelijk of via email aan EWKshop worden gemeld.
Na het verstrijken van deze termijn, wordt EWKshop geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument koper het product of de producten, in goede orde heeft ontvangen.
11.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en
uiterlijk binnen veertien (14) dagen van de producten schriftelijk of via email aan EWKshop worden gemeld.
11.5 Na het ontdekken van enig gebrek of schade is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
12.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van EWKshop tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.
    Artikel 13 -De Garantie
13.1 In beginsel geldt voor geleverde producten de garantie termijn van twaalf (12) maanden en onder de voorwaarden zoals deze door de fabrikant, de distributeur of de leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument koper na ontdekken hiervan Per Direct en
uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen, EWKshop schriftelijk in kennis te stellen. Een eventueel door EWKshop als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument koper jegens EWKshop kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
13.2 EWKshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
EWKshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
13.3 Onder de standaard garantie vallen gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricage fouten. Om consument koper een snelle garantie afhandeling aan te kunnen bieden, heeft EWKshop afspraken gemaakt met zijn fabrikanten, de reparateur, een servicedienst, de beoordeling en de garantie afhandeling van het geleverde product(en) en als deze vallen binnen de garantie periode welke is afgegeven door de fabrikant van het product, deze garantie beoordeling en afhandeling wordt volledig verzorgt door de fabrikant, de reparateur, de servicedienst van het product(en). EWKshop is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.
13.4

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er Geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00;
  - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EWKshop of de fabrikant zijn verricht;
  - indien de originele factuur of aankoopnota niet kan worden overgelegd, deze is gewijzigd of deze onleesbaar is gemaakt;
  - indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door EWKshop geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien naam of factuurnummer niet overeenkomen met de bij EWKshop geregistreerde gegevens dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien gebreken ontstaan aan accessoires zoals kleine oordopjes of headsets, welke bij een (gsm) telefoon zijn meegeleverd;
  - indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand – of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

13.5   - indien door het gebruik een draadbreuk danwel breuk door extreme trekbelasting heeft plaats gevonden, hanteren EWKshop en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een defect aan stekkers/plugjes is ontstaan, hanteren EWKshop en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een gebrek of defect aan de adapter of acculader ontstaat, hanteren EWKshop een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de adapter of acculader tegen de kostprijs en exclusief portikosten;
  - indien er een gebrek of defect aan de accu en of batterij ontstaat, hanteren EWKshop een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de accu tegen de kostprijs en exclusief de portikosten;
    Het is door de consument koper en na de aankoop datum, slechts (eenmalig) 1x mogelijk om gebruik te maken van de omruil regeling voor vervanging van de accu en/of acculader/adapter.
13.6 Voor het achterhalen van een defect aan het product of een onderdeel van het product, wordt altijd en Minimaal € 35,00 Onderzoek kosten in rekening gebracht.
Deze Onderzoek kosten zijn altijd voor rekening van de consument koper. EWKshop streeft er naar hier van tevoren melding van te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kosten opgave, dan kan consument koper haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoek kosten.
Wanneer de consument koper deze onderzoek kosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kosten begroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan EWKshop.
13.7

Indien uw probleem wordt veroorzaakt door een bedien of door een gebruikers fout, berekenen wij altijd Minimaal € 30,00 voor de onderzoek kosten en daar bij komt de retour-portikosten naar uw adres.
Indien de reparatie conform de garantie voorwaarden, vervallen de onderzoek kosten.

13.8 De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel voor rekening dan wel op kosten van de consument koper.
    Artikel 14 - De bestelling
14.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen EWKshop en de consument koper anders is overeengekomen.
14.2 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument koper is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument koper EWKshop hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument koper de goederen en bescheiden ter beschikking van EWKshop houden. De consument koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
14.3 Als de klant gebruik wil maken van de 24 uur verzendservice, dan moet uw bestelling en ook uw betaling OP WERKDAGEN VOOR 15.00 uur op de bankrekening van EWKshop zijn gestort. Na dat u van ons de email bevestiging heeft ontvangen, maakt u via internetbankieren het totaalbedrag naar onze rekening over. Via elektronisch betaling, wordt dit bedrag op onze rekening bijgeschreven en zorgen wij in samenwerking met TNT POST voor de snelle verzending naar het door u opgegeven adres.
14.4 Bestellingen of uw betalingen die NA 15.00 uur bij ons binnen komen, daarvan kunnen wij niet garanderen dat de bestelling nog die zelfde dag naar u wordt verzonden. Deze bestellingen vallen vanzelfsprekend niet meer onder de 24 uur verzendservice en worden dan verder als normale bestelling met een levertijd van minimaal twee (2) werkdagen afgehandeld.
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
15.1 EWKshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
15.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument koper dat het laatst aan EWKshop kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal EWKshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De consument koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
15.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal EWKshop zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument koper hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.
15.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij EWKshop, tenzij anders is overeengekomen.
    Artikel 16 - Duur transacties
16.1 De consument koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
16.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.
    Artikel 17 - De betaling
17.1 De door de consument koper verschuldigde bedragen dienen doormiddel van een vooruitbetaling, binnen vijf (5) dagen te worden voldaan. In geval van een overeenkomst bij betaling op rekening, binnen veertien (14) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden te worden voldaan, dan wel zoveel later als tussen EWKshop en consument koper onderling is overeengekomen.
17.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
17.3 De consument koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan EWKshop te melden.
17.4 In geval van wanbetaling van de consument koper heeft EWKshop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
17.5 In het geval dat met EWKshop een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
17.6 Bij het niet of niet tijdige betaling door de consument koper is de consument koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
17.7 Ten laste van de consument koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die EWKshop, als gevolg van de niet nakoming door de consument koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
17.8 In geval van niet tijdige betaling is EWKshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
17.9 In geval dat de consument koper de verschuldigde bedragen niet binnen vijf (5) dagen en doormiddel van een vooruitbetaling tengunste van EWKshop heeft voldaan, blijft de bestelling tot maximaal dertig (30) dagen voor de consument koper gereserveerd. Indien de consument koper de betaling tengunste van EWKshop en na maximaal dertig (30) dagen niet heeft voldaan, gaat EWKshop er gemakshalve van uit dat de consument koper geen belangstelling meer heeft in het product. De bestelling c.q. de overeenkomst wordt op dat moment en met onmiddellijke ingang door EWKshop ontbonden.
    Artikel 18 - Persoonsgegevens
18.1 EWKshop zal de gegevens van de consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
18.2 EWKshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
18.3 Omdat alleen uw naam en adres gegevens wordt gebruikt, maakt EWKshop voor haar winkelmandje op dit moment nog geen gebruik van SSL beveiligde verbinding.
    Artikel 19 - Overmacht of Calamiteit
19.1 In geval van overmacht is EWKshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument koper na te komen.
EWKshop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
19.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer :
  - stakingen,
  - brand,
  - bedrijfsstoringen,
  - energiestoringen,
  - storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite,
  - niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,
  - het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning
  - extreme weers invloeden veroorzaakt door storm, sneeuw of overstromingen.
    Artikel 20 - Diensten en installatie
20.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor de door EWKTelecom te verrichten diensten en/of werkzaamheden voor of in opdracht van een/de opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
20.2 De opdrachtgever zal aan EWKTelecom steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dit noodzakelijk maakt, tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door EWKTelecom benodigde middelen en bij de opdrachtgever aanwezige faciliteiten, dienen te verschaffen.
20.3 Indien blijkt dat het verlenen van de diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige verplichting jegens EWKTelecom of anderszins aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden dan zal de opdrachtgever de volledige kosten, berekend op basis van de op dat moment geldende tarieven van EWKTelecom, volledig dienen te vergoeden.
20.4 Indien de prijs op basis van na-calculatie wordt bepaald, mogen alle door EWKTelecom gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van de gemaakte kosten voor materialen alsmede alle andere in redelijkheid door EWKTelecom gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde diensten. Bij na-calculatie zal EWKTelecom de uren en kosten in de betreffende factuur apart en duidelijk specificeren.
20.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van het werk als volgt gefactureerd:
  - 30% bij het aangaan van de overeenkomst;
  - 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
  - 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of de eerdere ingebruikneming hiervan.
20.6 Indien de opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemings werkzaamheden welke EWKTelecom op grond van de overeenkomst moet verrichten en EWKTelecom van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of worden uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat -met inachtneming van het volgende lid 20.7 afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was of is overeengekomen.
20.7 Indien EWKTelecom meent dat er van meerwerk sprake is, zal EWKTelecom de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin EWKTelecom al haar andere prestaties vallende onder de overeenkomst, zou kunnen voldoen. De opdrachtgever wordt geacht accoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden extra kosten en consequenties, tenzij de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na de bedoelde kennisgeving door EWKTelecom, schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. EWKTelecom mag met de uitvoering van het meerwerk wachten totdat de opdrachtgever EWKTelecom daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
    Artikel 21 - Geschillen of klachten
21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn op haar woonplaats heeft.
21.2 EWKshop dient aan de consument koper de mogelijkheid te geven om schriftelijk een klacht in te dienen via email, fax of per post. EWKshop dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen dertig (30) dagen tot een passende oplossing te komen met de consument koper. De periode van dertig (30) dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door EWKshop.
21.3 Consument koper dienen schriftelijke met EWKshop te communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele geschillencommissie.
21.4 Bij het niet tot een oplossing komen met EWKshop kan de consument koper een beroep doen op de geschillencommissie. De consument koper dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de geschillencommissie geen procedure starten.
21.5 Aanvragen van een geschillenprocedure dienen schriftelijk gedaan te worden door de consument koper. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij EWKshop dient de aanvraag binnen te zijn. Bij niet navolgen van het advies van de geschillencommissie kan een eventueel lidmaatschap en certificering van EWKshop worden ingetrokken.
21.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. EWKshop of de consument koper is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.
21.7 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen EWKshop en de consument koper op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Het artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
Door EWKshop wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, nadrukkelijk uitgesloten.
21.8 EWKshop dient in haar algemene voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing is. Bij het niet vermelden hiervan is de consument koper bepalend onder welke jurisdictie van de bevoegde rechter het geschil zal worden aangedragen.
    Artikel 22 - Disclaimer en © Copyright statement
22.1 Alle tekst informatie, foto's, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen die betrekking hebbende tot of op de producten en/of met betrekking hebbende op onze internet pagina vallen onder het © Copyright of eigendomsrecht van onze webmaster DW&Co en mogen zonder toestemming of medeweten niet worden overgenomen danwel niet worden gekopieerd.
22.2 Alle getoonde afbeeldingen worden door de fabrikant beschikbaar gesteld. Kleur of de uitvoering kan door fabrikant worden aangepast of verbeterd.
In de website getoonde afbeeldingen, illustraties en kleuren kunnen afwijken van het origineel.
De consument koper kan geen enkel recht doen gelden op verschillen in de kleur stelling of de uitvoering.
22.3 Bron vermeldingen of links geplaatst op andere pagina's, zijn alleen toegestaan na goedkeuring en/of schriftelijke toestemming van onze webmaster.
    Artikel 23 - Omgangsvormen
23.1 De medewerkers van EWKshop hanteren tijdens de communicatie met de consument koper, correcte omgangsvormen. Wij vinden het bijzonder plezierig als consument koper en tijdens hem of haar communicatie, ook correcte omgangsvormen zal hanteren.
23.2 Indien de consument koper op een niet als normaal geaccepteerde danwel op een algemeen aanvaardbaar niveau communiceert danwel een medewerker van EWKshop onheus bejegend, is dit voor EWKshop een reden om op dat moment de communicatie met deze consument koper te beëindigen.
    Artikel 24 - Wijziging van deze voorwaarden
24.1 EWKshop is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden en in haar website(s) aan te brengen. EWKshop zal wijzigingen in haar algemene voorwaarden tijdig op haar website(s) publiceren.
 
Het gebruik van deze pagina, het gebruik van onze EWKshops en na het lezen van deze pagina, betekent dat u onze Algemene- en bestelvoorwaarden accepteert.
Algemene- en bestelvoorwaarden van EWKshop,  zijn van toepassing op de overeenkomsten welke zijn afgesloten, vanaf november 2006.
Op verzoek kunnen wij u een kopie van deze Algemene- en bestelvoorwaarden toezenden.
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
    COLOFOON
Europese Wet kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen.
Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
- consumenten hebben recht op een bedenktijd van ten minste zeven (7) werkdagen na levering van het product.
- zij mogen een product binnen die periode terug sturen,
- waarbij ze de portokosten voor het terugsturen zelf moeten betalen.
- de verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden zoals :
  product mag Niet zijn gebruikt, terug sturen in de originele Onbeschadigde en de Complete verpakking.
- Product moet door verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
- Het product moet uiterlijk dertig (30) dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.
- Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken.
- Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
- als de consument het product binnen de bedenktijd terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen tien (30) werkdagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De bedenktijd geldt niet in de volgende gevallen:
- aankoop van onroerend goed,
- aankopen die speciaal zijn besteld of op bestelling zijn gemaakt,
- aankopen die snel kunnen bederven of verouderen,
- kranten, catalogi en tijdschriften,
- zaken van persoonlijke aard en persoonlijke verzorging
- cd's, video's , cd-roms en prepay kaarten waarvan de verzegeling is verbroken,
- financiële diensten, weddenschappen en loterijen,
- logies, vervoer, restaurant reserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode,
- een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
- bestellen en / of een levering aan bedrijf, instelling, ZZP, BV, NV, VOF, klusser, zelfstandig beroep, freelancer, maatschap of stichting zijnde een niet natuurlijke persoon.
De extra plichten van de verkopende partij zijn:
- de verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
- zijn identiteit en, bij vooruitbetaling, zijn postadres,
- de belangrijkste kenmerken van het product,
- de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing,
- de kosten van aflevering en de wijze van betaling,
- aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd,
- de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
- de eisen voor gebruikmaking van de bedenktijd,
- het bezoek- of afhaaladres van de leverancier,
- gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar (12 maanden),
- de vereisten en voorwaarden voor opzegging.
Klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand bij het
Europees Consumenten Centrum
KLIK HIER om deze pagina te bewaren